ZGŁOŚ KANDYDATA DO NAGRODY REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA

Regulamin przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor, zwanej Nagrodą Veritatis Splendor, za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym.

Preambuła

Województwo Małopolskie jest inicjatorem i organizatorem Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor, zwanej Nagrodą Veritatis Splendor, za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym.
 
Nagroda przyznawana jest dla podkreślenia wagi działań i postaw otwartych na inne kultury, przezwyciężających stereotypy oraz skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem.
 
Nagroda jest wyrazem uznania dla postawy i dokonań oraz zasług Ojca Świętego Jana Pawła II w dziedzinie dialogu między kulturami i całego dorobku myślowego związanego z przyjęciem, że postawy wzajemnego szacunku są warunkiem wszelkiej owocnej współpracy między ludźmi.
 
§ 1
 
 1. Nagroda Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor, zwana Nagrodą Veritatis Splendor, przyznawana jest za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym, uwzględniające całokształt dokonań lub jednostkowe osiągnięcia w duchu nauczania i działania św. Jana Pawła II.
 2. Nagroda Veritatis Splendor przyznawana jest osobom fizycznym lub prawnym za całokształt dokonań lub za osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla województwa małopolskiego, których działalność i dorobek opierają się i są powiązane z następującymi walorami:
  1) pobudzenie procesów twórczych oraz promowanie możliwości ludzi i społeczeństw do rozwoju poprzez pełen szacunku dialog z innymi;
  2) propagowanie postawy aktywnej tolerancji traktującej odrębność kulturową jako wartość, a nie powód do wykluczenia;
  3) poszukiwanie i odkrywanie pól dialogu i współpracy pomiędzy różnymi kulturami, zwłaszcza na rzecz ochrony niezbywalnych praw naturalnych człowieka;
  4) wspieranie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej;
  5) przyjmowanie etyki solidarności (rozumianej jako idei dobra wspólnego i troski o ludzi zmarginalizowanych we współczesnych społeczeństwach);
  6) upowszechnianie wiedzy o wartościach i regułach respektowanych w różnych grupach kulturowych;
  7) poszanowanie praw człowieka i jego godności;
  8) umiejętne przekształcanie sytuacji konfliktowych w sytuacje współpracy i współdziałania jednostek czy grup reprezentujących inne tradycje kulturowe;
  9) szerzenie potrzeby prowadzenia dialogu międzykulturowego, głębszego zrozumienia dla różnych poglądów i praktyk;
  10) tworzenie miejsc dialogu międzykulturowego i uczenie kompetencji międzykulturowych.
 
§ 2
 
 1. Organizatorem Nagrody Veritatis Splendor jest Województwo Małopolskie, zwane Organizatorem.
 2. Nagroda Veritatis Splendor przyznawana jest w cyklu rocznym.
 3. Procedura przyznawania Nagrody Veritatis Splendor odbywa się w następujących etapach:
  a. etap pierwszy – ogłoszenie, przez Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze uchwały, o edycji Nagrody Veritatis Splendor, które podaje się do publicznej wiadomości wraz z terminem przyjmowania zgłoszeń kandydatur do Nagrody Veritatis Splendor, nie później niż 3 miesięcy przed terminem, w którym nastąpi wybór laureata lub laureatów;
  b. etap drugi – nadsyłanie kandydatur do Nagrody Veritatis Splendor;
  c. etap trzeci – ocena kandydatur przez Kapitułę Nagrody Veritatis Splendor;
  d. etap czwarty – wybór i ogłoszenie laureata lub laureatów Nagrody Veritatis Splendor;
  e. etap piąty – wręczenie Nagrody Veritatis Splendor.
 4. W danej edycji Nagrodę Veritatis Splendor może otrzymać nie więcej niż czterech laureatów.
 5. Nagrodę Veritatis Splendor można otrzymać tylko raz.
 6. Organizator może odstąpić od przyznania Nagrody Veritatis Splendor w danej edycji.
 7. Pula środków, jaką Województwo Małopolskie przeznacza na Nagrodę Veritatis Splendor, w danej edycji wynosi 390 000 zł.
 8. Wysokość Nagrody Veritatis Splendor jest uzależniona od liczby laureatów i jest zawsze równa dla każdego z nagrodzonych w danej edycji. Przyznane Nagrody Veritatis Splendor są równorzędne.
 9. Wysokość Nagrody Veritatis Splendor w przypadku laureatów będących osobami fizycznymi, pomniejszona jest o należny podatek dochodowy od osób fizycznych.
 10. Do Nagrody Veritatis Splendor dołączony jest okolicznościowy emblemat.
 
§ 3
 
 1. Wyboru laureata lub laureatów Nagrody Veritatis Splendor dokonuje Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze uchwały, zgodnie z rekomendacją Kapituły Nagrody Veritatis Splendor.
 2. Kapituła Nagrody Veritatis Splendor wyłania kandydata na laureata lub kandydatów na laureatów spośród zgłoszeń.
 3. W skład Kapituły Nagrody Veritatis Splendor wchodzi 13 osób powołanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Członkami Kapituły Nagrody Veritatis Splendor są:
  – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego,
  – Marszałek Województwa Małopolskiego, pełniący równocześnie funkcję Przewodniczącego Kapituły,

  – 11 osób ze środowisk intelektualnych, społecznych i kultury.

 4. Skład Kapituły Nagrody Veritatis Splendor zostanie podany w treści ogłoszenia o Nagrodzie.
 5. Członek Kapituły Nagrody Veritatis Splendor pełni swą funkcję przez jedną kadencję. Kadencja rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia danej edycji, a kończy z dniem wręczenia Nagrody w danej edycji.
 6. Członkostwo w Kapitule ustaje skutkiem rezygnacji złożonej przez Członka Kapituły Nagrody, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci. W takim przypadku Zarząd Województwa Małopolskiego powołuje nowego Członka Kapituły Nagrody na okres do końca kadencji członka, którego członkostwo ustało.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd Województwa Małopolskiego ma prawo odwołać Członka Kapituły Nagrody Veritatis Splendor.
 8. Udział w Kapitule Nagrody Veritatis Splendor jest honorowy, a jej Członkom przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży do i z miejsca posiedzenia Kapituły Nagrody Veritatis Splendor i ceremonii wręczenia Nagrody Veritatis Splendor, a także zwrot kosztów noclegów i wyżywienia z nimi związanych.
 9. Kapituła Nagrody Veritatis Splendor, dokonując oceny kandydatur zgłoszonych do Nagrody Veritatis Splendor, bierze pod uwagę kryteria wymienione w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 10. Kapituła Nagrody Veritatis Splendor podejmie decyzję o wyłonieniu kandydata na laureata Nagrody Veritatis Splendor lub kandydatów na laureatów Nagrody Veritatis Splendor w drodze głosowania, zwykłą większością głosów. Dla podjęcia decyzji wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej 7 Członków Kapituły Nagrody Veritatis Splendor. W razie równego podziału głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
 11. Dopuszcza się pracę Kapituły Nagrody Veritatis Splendor, w tym głosowania, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
 12. Wybór laureata lub laureatów Nagrody Veritatis Splendor ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
 13. Obsługę prac Kapituły Nagrody Veritatis Splendor zapewnia Organizator, z ramienia którego działa Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
 
§ 4
 
 1. Kandydatury do Nagrody Veritatis Splendor mogą być składane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty w terminie podanym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu).
 2. Zgłoszenie do Nagrody Veritatis Splendor jest równoznaczne z akceptacją przez wnioskodawcę Regulaminu Nagrody.
 3. Zgłoszenie do Nagrody Veritatis Splendor winno zawierać, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu:
  1) kartę zgłoszeniową (w tym w wersji elektronicznej na nośniku plików cyfrowych) zawierającą w szczególności: imię i nazwisko kandydata lub nazwę instytucji/organizacji zgłoszonej do Nagrody Veritatis Splendor, dane zgłaszającego oraz informacje o dokonaniach kandydata;
  2) oświadczenie osoby zgłaszającej oraz osoby zgłaszanej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
§ 5
 
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności przyjęcia w trybie właściwym dla uchwalenia niniejszego Regulaminu.
 

Do pobrania:

Regulamin przyznawania Nagrody WM Veritatis Splendor edycja VI (.pdf)

Karta zgłoszenia do Nagrody WM Veritatis Splendor edycja VI (.pdf)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej edycja VI (.pdf)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata edycja VI (.pdf)

RODO klauzula informacyjna regulamin art 13 (.pdf)

RODO klauzula informacyjna regulamin art 14 (.pdf)

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.